Saturday, May 14, 2011

application last date.

கோவை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் 
விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து வரும் 31ம் தேதிக்குள் 
அளிக்க வேண்டும்.