Tuesday, August 24, 2010

G.O.203 APPOINTMENT OF NON TEACHING STAFF IN AIDED SCHOOLS

Üó꣬í (G¬ô) â‡. 203  23.7.2010
ðœO‚è™M-Üó² àîMªðÁ‹ àò˜G¬ô/«ñ™G¬ôŠ ðœOèO™ è£Lò£è àœ÷ ÝCKòó™ô£î ðEJìƒè¬÷ GóŠ¹î™-16.4.2010 Ü¡Á ï¬ìªðŸø ñ£Qò‚ «è£K‚¬èJ¡ «ð£¶ ñ£‡¹I° ðœO‚è™M ܬñ„ê˜ Üõ˜èO¡ ÜPMŠ¹-ݬíèœ ªõOJìŠð´A¡øù.
Üó꣬í (G¬ô) â‡. 191  12.7.2010  
ðœOèœ - ªê¡¬ù ñ£ïèó£†C ðœOèœ - ªê¡¬ù ðœOèœ - ªðò˜ ñ£Ÿø‹ - ݬí - ªõOJìŠð´Aø¶.